Regulamin

Regulamin studia Projekt Joga

Regulamin dotyczy wstępu do studia jogi i korzystania z usług oferowanych przez firmę PJ Katarzyna Krzysztofiak będącą właścicielem marki Projekt Joga z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 7/3 w Poznaniu, NIP 7321570153, REGON 367139481 określaną dalej jako Szkoła.
Nr konta bankowego: 88 1020 4027 0000 1602 1406 5686

Osoba korzystająca z usług szkoły określana będzie dalej Uczestnikiem.

I OPŁATY

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby dorosłe posiadające ważny karnet lub osoby, który uiściły jednorazową opłatę pobieraną z góry, przed zajęciami.
 2. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą rodziców/opiekunów.
 3. Karnet jest ważny tylko i wyłącznie w określonym terminie i nie podlega przedłużeniu. Przedłużenie karnetu możliwe jest jedynie w przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Studia.
 4. Nie zwraca się pieniędzy za niewykorzystane zajęcia z karnetu. Zwrot zajęć na karnet możliwy jest jedynie w przypadku nieodbycia się lekcji z przyczyn leżących po stronie Studia.
 5. Karnety są ważne od daty wystawienia odpowiednio:
  • 1 miesiąc - karnet na 4 zajęcia oraz karnet Open,
  • 2 miesiące – karnet na 8 zajęć
  • 3 miesiące - karnet na 12 zajęć
   a opłata pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie: projektjoga.pl/cennik
 6. 1 miesiąc to 30 dni kalendarzowych
 7. Karnet uprawnia do wejścia na zajęcia prowadzone w Szkole Jogi zgodnie z obowiązującym grafikiem.
 8. Grafik zajęć może ulec zmianie, a jego aktualna wersja dostępna jest na stronie projektjoga.pl. Wszelkie informacje o odwołanych zajęciach i zmianach nauczycieli podawane są na stronie projektjoga.pl i https://www.facebook.com/ProjektJogaPoznan/
 9. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku dużej liczby osób pierwszeństwo mają osoby wcześniej zapisane.

II ZAPISY

 1. Na zajęcia prowadzone są zapisy poprzez stronę internetową projektjoga.pl/grafik. System rezerwacji zajęć obsługiwany jest przez lightenbody, który jest Administratorem danych osobowych z siedzibą przy ul. Elektoralnej 13/121, 00-137 Warszawa, NIP: 7532294721, REGON: 362814110, zarządzający następującymi stronami internetowymi: ligtenbody.com oraz lightenbody.pl
 2. Zapisy przyjmowane są najwcześniej 30 dni przed zajęciami i najpóźniej 2 godziny przed zajęciami.
 3. Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 6 godzin przed przyjściem, uważane są za obecne a wejście z karnetu jest pobierane.
 4. Osoby korzystające z karnetów Multisport Plus i Medicover Sport mogą korzystać z zapisów online po wpłacie kaucji w wysokości 39,99 zł. Kaucja jest pobierana w przypadku nieobecności lub późnego anulowania zajęć.
 5. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 6. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 7. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 8. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

III. ZDROWIE

 1. Uczestnictwo w zajęciach osób z problemami zdrowotnymi wymaga zgody lekarza oraz prowadzącego. W przypadku nie zgłoszenia problemów zdrowotnych, uczestnictwo w zajęciach bez zgody lekarza oraz bez zgody i wiedzy prowadzącego wyłącza odpowiedzialność "Projekt joga" za ewentualne szkody na osobie powstałe w trakcie uczestnictwa w zajęciach.
 2. W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
 3. Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami informacji o menstruacji oraz ciąży.
 4. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 5. Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśnić z prowadzącym w czasie wolnym przed lub po zajęciach.

IV. ZAJĘCIA

 1. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez prowadzącego. Wszelkie zmiany wprowadzone do programu zajęć powinny być realizowane tylko za zgodą prowadzącego.
 2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie
 3. Zajęcia trwają do 1,5 godziny (90 minut) z wyjątkiem zajęć indywidualnych i zajęć jogi rodzinnej i dla dzieci, które trwają max. 60 minut.
 4. Podczas zajęć należy zachować ciszę i dostosować się do poleceń prowadzącego.
 5. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez zastosowania się do rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 6. Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie w pełnym słońcu, po uczestniczeniu w innych formach pracy z ciałem (także po masażu i saunie), po spożyciu alkoholu.
 7. Do ćwiczeń należy przystępować minimum 3 godziny po dużym posiłku i 2 godziny po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun winien skontaktować się osobiście z prowadzącym i dostarczyć pisemną zgodę.
 9. Ćwiczy się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.
 10. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach w których może dojść do kolizji między uczestnikami (np. stanie na głowie) oraz ćwiczeniach z wykorzystaniem pasków, klocków, krzeseł itp.
 11. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 12. Przed wejściem na salę należy wyciszyć telefony komórkowe. Nie wyraża się zgody na rejestrowanie zajęć za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk, obraz.
 13. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę odkładając używany sprzęt.
 14. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi niewykorzystaną część opłaty za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. "Projekt Joga" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez szkołę jogi. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.
 2. ”Projekt joga" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz maty pozostawione na sali. Kosztowności, pieniądze, dokumenty należy zabierać na salę ćwiczeń.
 3. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren szkoły.
 4. Uczestnictwo we wszelkich formach zajęć organizowanych przez "Projekt joga" jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.
 5. Nieprzestrzeganie regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.
 6. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być kierowane pisemnie lub ustnie do pracowników szkoły, lub do kierownictwa szkoły pod adres: studio@projektjoga.pl
 7. Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres studio@projektjoga.pl. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistnienia wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Szkołę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2017