Regulamin

Regulamin internetowej sprzedaży karnetów przez Projekt Joga

Słowniczek pojęć:

Studio – Projekt Joga ul. Dominikańska 7/3,Poznań
Firma – PJ Katarzyna Krzysztofiak, ul. Kuśnierska 4, 62-020 Swarzędz, NIP 7321570153, tel.609627244, e-mail:studio@projektjoga.pl
od której można zakupić karnet lub bilet za pośrednictwem strony internetowej.

Regulamin – niniejszy regulamin zakupu karnetów do studia jogi za pośrednictwem strony internetowej. |
Strona internetowa – strona internetowa www.projektjoga.pl
Karnety – karnety do studia jogi przedstawione w ofercie studia dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.
Bilet – pojedyncze wejście do studia jogi przedstawione w ofercie studia dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.
Strona płatności – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52.

§ 1 Sprzedaż on-line

 1. 1.Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a studiem jogi Projekt Joga zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  2. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
  3. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów i Biletów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznanie się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję Regulamin".
 3. Cennik karnetów i biletów wstępu są określone na stronie www.projektjoga.pl, której administratorem jest Sprzedawca.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez dokonanie płatności on-line po uzyskaniu z banku potwierdzenia płatności.
 5. Płatność za bilet zarezerwowany za pośrednictwem witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą strony płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu rezerwacji. Płatności on-line dokonuje Użytkownik poprzez serwis „Przelewy24”.
 6. Wydanie Karnetu i/lub Biletu Kupującemu następuje w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu przyjęcia płatności – okazaniu wydruku potwierdzenia płatności lub e-maila potwierdzającego płatność, na miejscu w kasie Studia.
 7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), sprzedaż biletów i karnetów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku, z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Ceny Karnetów i Biletów są cenami brutto.
 10. Aby otrzymać fakturę należy zaraz po zamówieniu karnetu skontaktować się z pracownikami studia ( PJ Katarzyna Krzysztofiak ul. Kuśnierska 4, 62-020 Swarzędz, NIP 7321570153 tel. 609627244, e-mail: studio@projektjoga.pl ) oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 11. Studio zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 12. Brak możliwości zakupu Karnetów i Biletów za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu w recepcji studia.
 13. Studio nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§ 2 Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

 1. Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetowa Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług za które zapłacił.
 2. Niewykorzystany bilet lub karnet nie podlega zwrotowi ani wymianie jeżeli zakupiony był na konkretne zajęcia oznaczone* (gwiazdką) w grafiku, na które obowiązują zapisy. Jeżeli klient nie poinformuje o nieobecności przynajmniej 1 dzień wcześniej płatność za zajęcia przepada.
 3. Zakupiony karnet ważny jest od dnia zakupu w zależności od rodzaju Karnetu : 14 dni- Bilet, 30 dni - Karnet na 4 zajęcia, 60 dni- Karnet na 8 zajęć, 90 dni- Karnet na 12 zajęć, 30 dni -Karnet Open, 30 dni – Joga rodzinna.
 4. W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się pracownikami Studia osobiście w siedzibie Studia lub mailowo (studio@projektjoga.pl).
 5. Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji Studia, po podpisaniu oświadczenia o odbiorze gotówki za rezygnację z karnetu.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie może skorzystać z zakupionego Karnetu istnieje możliwość przepisania go na inną osobę za dodatkową opłatą 10 zł.
 7. Zwrot ceny biletu uiszczonej przez system internetowej sprzedaży możliwy jest w przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Studia.

§ 3 Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez zakup Karnetu i/lub Biletu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Studio.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Studia.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Studio świadczy usługi sprzedaży Karnetów i Biletów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 2. W celu dokonania zakupu Karnetów i Biletów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów i Biletów przez Kupującego. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 4. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www. projektjoga.pl
 5. Studio zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Studia.
 7. Reklamację należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres studio@projektjoga.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji - 14 dni.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 18.05.2017r.